Archive for the ‘Polityka’ Category

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W ciągu ostatnich lat w Polsce powstaje coraz więcej uczelni wyższych, wyróżniających się wysokim poziomem i coraz chętniej wybieranych przez studentów nawet z zagranicy. Z drugiej strony niż demograficzny powoduje, że wiele szkół podstawowych, szczególnie na wsi traci powody istnienia i zostaje zamknięte. Sprawy dotyczące szkolnictwa, są bardzo ważne, w kraju, który cały czas się rozwija i potrzebuje wysokiej klasy fachowców. Właśnie, dlatego edukacja to temat, który znalazł odzwierciedlenie w budowie rządu. Rada Ministrów osobne miejsce przewidziała dla Ministra Edukacji Narodowej, a urząd ten w obecnym rządzie Donalda Tuska, pełni Krystyna Szumilas. Praca tego ministerstwa oparta jest na dwóch słowach, mianowicie: oświata i wychowanie. To wokół tego tematu krążą wszystkie działania pani minister i organizowanego przez nią zespołu. Dzięki istnieniu tego ministerstwa możemy się zachwycać programem stypendiów socjalnych i naukowych, dostępnych na różnych etapach edukacji, na kilka sposobów i dla wielu odbiorców. Organizowana jest też cała edukacja na etapie przedszkolnym, podstawowym, ogólnokształcącym. Organ ten dba też o istnienie odpowiednich pomocy naukowych i ustala odpowiednie egzaminy zewnętrzne. Wyłączone natomiast do osobnego ministerstwa są tematy ze szkolnictwem wyższym. To ministerstwo pomaga nam w wychowaniu obywateli.

Ministerstwo Gospodarki w Polsce

W Polsce, jednym z ważniejszych słów, tak jak w wielu innych państwach, jest gospodarka i wszelkie inne wyrazy, mające źródło w tym słowie. Dlaczego? Ponieważ prowadzenie odpowiedniej gospodarki jest sposobem na odpowiednie realizowanie założeń państwa, co sprzyja rozwojowi społeczeństwa, ale także pomaga w budowaniu stabilnego i silnego obrazu polityki danego kraju. Nic, więc dziwnego, że w Polsce mamy osobne ministerstwo zajmujące się właśnie tym zagadnieniem. Chodzi nam o Ministerstwo Gospodarki, na którego czele stoi minister Janusz Piechociński. To właśnie ten dział oddelegowany jest do wspierania przedsiębiorczości obywateli w temacie zakładania działalności gospodarczych. Ministerstwo ma zapewnić odpowiednie warunki i uwarunkowania prawne do tego rodzaju przedsiębiorczości. Organizacja ta dotyka też tematów współpracy gospodarczej z zagranicą, szczególnie Unią Europejską w temacie polityki handlowej. Wspiera także inicjatywy gospodarcze napływający z zagranicy do kraju, oraz chroni technologię, zapewniając możliwość uzyskania patentu. Każde z tych zadań jest ogromnie ważne w dzisiejszym świecie, opartym na rozwoju. Właśnie, dlatego taka organizacja musiała powstać na szczeblu administracji rządowej. Wiele departamentów działających w tym ministerstwie, zapewnia odpowiednie wykonywanie i kontrolę kompetencji poszczególnych organów.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Zasada cyklu działania zorganizowanego ma ogromną rolę w administracji, nawet rządowej. Każde z naszych działań powinno być odpowiednio poprowadzone. Za pomocą takiego odpowiedniego prowadzenia zorganizowane jest Ministerstwo Skarbu Państwa. Sprawy finansowe, szczególnie na poziomie państwa i administracji rządowej powinny być odpowiednio zorganizowane. Tak właśnie jest z kompetencjami tego ministerstwa. Opiera się na trzech etapach: przygotowaniu, prowadzeniu i kontroli. Jeśli chodzi o etap przygotowań, chodzi tutaj na przykład o odpowiednie przygotowanie ustaw dotyczących Skarbu Państwa, czy szeregu projektów dotyczących zagadnień prywatyzacji, czy polityki ochrony interesów państwa. Następny etap opiera się na prowadzeniu konkretnej ewidencji majątku państwowego na różnych szczeblach organizacji państwowej. Ostatnim etapem cyklu działania zorganizowanego, tak bardzo popularnego w nauce o organizacji, jest kontrola otrzymanych wyników. Tak samo jest w pracy Ministerstwa Skarbu Państwa. W kompetencji tego ministerstwa jest właśnie kontrola działań wykonywanych przez organy administracji publicznej. Zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest o wiele więcej, jednak te można uznać za najważniejsze. Oczywiście pieczę nad wykonaniem tych uprawnień ma odpowiedni minister, od roku 2013, tą rolę spełnia Włodzimierz Karpiński.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Pewne potrzeby pokazywane są stopniowe. Od czasu wejścia do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, temat rozwoju transportu, szczególnie sieci dróg i autostrad, stał się bardzo popularny i tak jest do dzisiaj. Problem transportu i budownictwa jest coraz częściej rozważany i wspominany w codziennych rozmowach obywateli, ale również wysokiego szczebla polityków, o czym świadczy powstanie w 2011 roku Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. To specyficzne ministerstwo w pełni odpowiada teraźniejszym potrzebom, opartych na wspieraniu idei innowacyjności i rozwoju. Głową tego ważnego urzędu jest minister Sławomir Nowak, który do organizacji tych ważnych zagadnień ma pomoc ogromu specjalistów w postaci doradców, sekretarza, podsekretarzy i innych. Praca tego ministerstwa, zorganizowana za pomocą ustanowienia szeregu różnych departamentów. W ten sposób wyróżnione są sprawy mieszkalnictwa, lotnictwa, dróg i autostrad, transportu morskiego, kolejowego, czy drogowego. Każdy temat ma osobisty zespół fachowców, którzy starają się na szczeblu państwowym jak najlepiej zarządzać w tych dziedzinach. Za pomocą tego ministerstwa nadzorowana jest praca chociażby takich urzędników jak, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, czy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Budownictwo zawsze będzie odgrywało wielką rolę w życiu ludzi i tak jak dzisiaj w administracji rządowej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Jednym z głównym zadań państwa, zapewnianym na każdym szczeblu organizacji, jest pomoc ludziom w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Obywatele w obliczu coraz większego bezrobocia, mają jeszcze większy problem ze zdobyciem pracy, czy nawet odpowiednich do danych zadań kwalifikacji. Trwogą wielu osób może być także niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. W tym temacie potrzebna jest ogromna pomoc państwa. Nic, więc dziwnego, że od długiego czasu istnieją ministerstwa zajmujące się tymi sprawami. Przez wiele lat ministerstwo pracy i ministerstwo polityki społeczne istniało odrębnie, dzisiaj natomiast musimy się zadowolić jednym. Głową tej instytucji jest minister Władysław Kosiniak-Kamysz, powołany z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ministerstwo zajmuje się trzema różnymi tematami: pracą, ochroną rodziny, zabezpieczeniem społecznym. To działy, które spełniają ogromną rolę w życiu społecznym i potrzebują stosownej pomocy ze strony kraju. W ten sposób odpowiednie ministerstwo sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem majątkowym każdego obywatela, borykając się z największymi problemami w kraju. Bo cóż jest większym problemem niż zdobycie odpowiedniej ilości środków na utrzymanie? Każdy z nas potrzebuje pieniędzy niezależnie od wieku, wychowania, czy pozycji. Jest to ogromnie ważny i trudny temat dla organu państwowego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sport i turystyka to tematy często poruszane w naszych domostwach. Mecze piłki nożnej, koszykówki, czy siatkówki zbierają przed telewizorami tłumy fanów, szczególnie, gdy polska drużyna wygrywa. Sport jest też ważnym elementem rozwoju młodych osób, pozwala także na pomoc osobom niepełnosprawnym i spełnia wiele innych pożytecznych zadań. Turystyka natomiast jest tematem odpowiednim nie tylko na szczeblu krajowym, ale także światowym. To także bardzo częsty temat naszych rozmów, pochłaniający ogrom uwagi. Warto jednak się zastanowić, po co wśród spełniających mnóstwo poważnych ról państwowych ministrów, znajduje się również Minister Sportu i Turystyki? Powodów może być dużo. Jednym z nich jest zlikwidowanie Polskiej Konfederacji Sportu, to właśnie na to puste miejsce wskoczyło w 2005 roku to ministerstwo. Ministrem sprawującym główną pieczę nad tą instytucją jest Joanna Mucha. Ta organizacja podzielona jest w przeciwieństwie do wielu innych ministerstw, na szereg departamentów. W ten sposób osobne miejsce zajmuje sport wyczynowy, a zupełnie inne sprawy prawno-kontrolne. W taki sposób organizacja szeregu spraw związanych z ruchem jest w stosowny sposób zapewniana przez aparat państwowy. Turystyka i sport zawsze będą ogromną wartością dla obywateli państwa, dlatego powstanie tego ministerstwa może nas tylko cieszyć.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawiedliwość, słowo, które każdy z nas coraz częściej powtarza w ciągu dnia. Żyjemy w czasie, gdy zarozumiałość ludzi, dbanie o swoje interesy i wyziębienie uczuć i więzi międzyludzkich powoduje coraz większą niesprawiedliwość. Właśnie, dlatego często się zastanawiamy nad grupą wyrazów z podstawą, sprawiedliwość. W państwie sprawiedliwość jest równie ważna, jak w każdej innej dziedzinie życia, dlatego znajduje to swoje odzwierciedlenie w budowie Rady Ministrów. Od wielu lat w jej skład wchodzi minister sprawiedliwości, odpowiedzialny również za pracę ministerstwa sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzone było już w 1917 roku i do tej pory jest naczelnym organem władzy rządu. Teraźniejszym ministrem spraw zagranicznych jest Marek Biernacki, który jednocześnie jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Do Ministerstwa Sprawiedliwości należą wszystkie sprawy związane z sądownictwem, adwokaturą, radcami prawnymi, prokuraturą i wieloma innymi dziedzinami. To właśnie ten organ zajmuje się kodyfikacją przepisów karnych, czy prawa cywilnego, lub rodzinnego. Od 1917 roku przewinął się ogrom ministrów sprawiedliwości, dla nas najlepiej znanym, może być Bronisław Sobolewski, albo niedawno poznany Zbigniew Ziobro. Historia tego urzędu, jej długość, świadczy o powadze tego organu władzy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Poznanie naszego kraju opiera się również na poznaniu władzy sprawowanej na poszczególnych szczeblach naszego kraju. Ogrom władzy leży w rękach ministerstw. Jednym z nich jest ministerstwo rozwoju regionalnego. To organizacja zyskująca coraz większe znaczenia w dzisiejszej Polsce, ponieważ rozwój regionalny, pozwala na kształtowanie całego kraju. Osobą głównie odpowiedzialną za to ministerstwo, jest Elżbieta Bieńkowska. To ona, jako Pani minister pozwala na kreowanie obrazu rozwoju Polski. Ministerstwo to jest stosunkowo młode, ponieważ powstało dopiero w 2005 roku. Dlaczego tak późno? Wynika to z kompetencji tego działu. Są one ściśle związane z dotacjami finansowymi dostępnymi po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nic, więc dziwnego, że to ministerstwo utworzone zostało, jakiś czas po wejściu do tej organizacji. Co ważne, osoby pracujące w tej dziedzinie, przygotowując Strategię Rozwoju Regionalnego, ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego. Organ ten złożony z Pani minister, oraz podobnie jak w innych działach, sekretarza, podsekretarzy, dyrektora regionalnego, szefa Gabinetu Politycznego i rzecznika prasowego zajmuje się całym działem rozwijania Polski na szczeblu lokalnym. To bardzo ważne zadanie, które będzie realizowane do czasu, w którym Polska będzie otrzymywała fundusze unijne.

Polska Rada Ministrów

Rada Ministrów to organ władzy wykonawczej, który ma wielkie znaczenie w życiu Polski. To właśnie oni zajmują się wszystkimi sprawami, od których zależy funkcjonowanie kraju. Działalność popularnie nazywanego rządu określa Konstytucja RP z 1997 roku. Właśnie konstytucja określa zakres działania Rady Ministrów, jej kompetencje i ograniczenia, sposób powoływania, czy dymisji, albo podejmowane działania w chwili kryzysowej, na przykład w chwili śmierci Prezesa Rady Ministrów. Czym więc zajmuje się rząd Polski? Przede wszystkim prowadzi politykę zarówno krajową jak i zagraniczną, prowadzi także administrację rządową, na szczeblu centralnym, ale także terenowym, powołując wojewodów. W kompetencjach Rady Ministrów leży też przedstawienie budżetu państwa i późniejsze jego wykonanie. To właśnie rząd opiekuje się Skarbem Państwa, posiada także inicjatywę ustawodawczą, czy możliwość tworzenia rozporządzeń, potrzebnych do wykonania ustaw. W skrócie można powiedzieć, że Rada Ministrów zajmuje się wszystkim, czym nie zajmują się inne organy władzy państwowej. Przywileje i kompetencje rządu są o wiele większe niż prezydenta, czy tym bardziej samorządów terytorialnych. To obręb trójpodziału władzy, który zyskuje coraz większe znaczenie na świecie, a tym samym w Polsce.

Cechy dobrego polityka

Polityk, słowo, które kojarzy nam się w różny sposób. Dla jednego to wyraz wręcz znienawidzony, bo kojarzy mu się z oszustwami, przebiegłością i rozczarowaniem, a dla innego to słowo oddające nadzieję na zaspokojenie potrzeb kraju, w tym także naszych osobistych. Widać, więc, że polityk musi poradzić sobie z wieloma rożnymi opiniami na swój temat. Jednak, czym powinien wyróżniać się dobry polityk, który faktycznie zasłuży sobie na zaufanie ludzi? Jest kilka cech wyjątkowo potrzebnych, w tego rodzaju pracy. Przede wszystkim, tacy ludzie muszą być idealistami. To warunek, który pomoże im w osiągnięciu z góry założonego celu, mimo wszelkich przeciwności. Idealiści nie idą na kompromis, mają wyznaczony obraz i do niego właśnie dążą. Co jest jeszcze ważne? Świat polityki jest coraz bardziej brudny, dlatego polityk budzący zaufanie musi być także uczciwy. O tą cechę bardzo trudno w dzisiejszym świecie. Poza tym ważna jest także odwaga. Człowiek nie jest w stanie nic dokonać bez tej wewnętrznej siły pomagającej mu w dążeniu do nawet najtrudniejszych celów. Musi być także odpowiedzialny, co pozwoli mu czuć się związanym z swoimi czynami. Ważną cechą jest także budzenie autorytetu. W ten sposób obywatele będą go słuchali. To tylko kilka cech, które pomogą w stworzeniu idealnego polityka, które choć ciężkie do uzyskania, dalej nie tracą na wartości.